Y-YTONG kezdőlap E-mail Honlaptérkép
Y-YTONG Márkakereskedés - Győr.
YTONG falazóanyagok, építőanyagok
SILKA mészhomok téglák
YTONG és Silka szerszámok, kiegészítők
Y-YTONG.hu impresszum Y-YTONG.hu akciók, hírek, újdonságok
 

Y-YTONG.HU IMPRESSZUM

A honlap üzemeltetője: az Y-YTONG Márkakereskedés és Mérnökiroda Kft. Honlapkészítés: www.MARKETINGSUPPORT.hu.

A honlap használata

A www.y-ytong.hu honlapon található tartalmak az Y-YTONG Kft, a weboldal tervezője, illetve a Xella Magyarország Kft szellemi tulajdonát képezik. A honlapon megjelenő minden védjegy a vonatkozó tulajdonosoké. Ön az Y-YTONG Kft honlapján található anyagokat letöltheti, azzal a feltétellel, hogy a szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A honlap egésze, illetve bármilyen alkotóeleme (szöveg, fotók, kép, gondolatok, ötletek, forráskód, stb.) csak előzetes, írásbeli engedéllyel használható fel bármilyen célra.

Adatvédelem

Az információs önrendelkezési jog érvényesítése, valamint a partnerek személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése érdekében, az Y-YTONG Kft a személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával tárolja és dolgozza fel. Az Y-YTONG Kft tudomására jutott személyes adatokat köteles bizalmasan kezelni, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teheti lehetővé, illetve azokat nem hozhatja nyilvánosságra.

Biztonság

Az Y-YTONG Kft kiemelt feladatának tartja partnerei adatainak védelmét. Ennek érdekében az Y-YTONG Kft a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés és megsemmisülés ellen az adatokat megfelelő hardveres és szoftveres megoldásokkal védi.

Felelősség

Az Y-YTONG Kft nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. A honlapon közzétett, más forrásból származó információkat a lehető legnagyobb körültekintéssel válogatja, azok tartalmáért azonban az Y-YTONG Kft semminemű felelősséget nem vállal.

Adatkezelési tájékoztató/ 2018.05.28

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az Y-Ytong Kft. (székhelye: 9026 Győr, Bácsai út 148/E, cégjegyzékszám: 08-09-009175) ismertesse Önnel a tevékenysége során kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR) előírásainak és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

Az Y-Ytong Kft adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett adatkezelései tekintetében. Adatkezelő elérhetőségei: telefon: +36-96-331-395, e-mail: info@y-ytong.hu
Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése merül fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 9026 Győr, Bácsai út 148/E címen.


Adatkezelés célja:

Az Y-Ytong Kft jelen weboldalán keresztül elsősorban építész szakmai tájékoztatást nyújt az általa forgalmazott termékekel kapcsolatban, másodlagosan lehetőséget biztosít az érdeklődőknek szakmai tájékoztató emailekre történő feliratkozáshoz, harmadlagosan lehetőséget biztosít kapcsolatfelvételre telefonon, emailben, ahol az érdeklődő nevének, email címének megadása mellett megoszthatja Adatkezelővel a kérdéseit, és tájékoztatást kérhet.


Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) f) pontja alapján, az Y-Ytong Kft jogos érdekén alapulva történik. A cég számára fontos, hogy felmerülő igény esetén szolgáltatásai értékesítésekor szakértői segítséget, építész szakmai támogatást tudjon nyújtani az aziránt érdeklődőknek. A kezelt adatokat kizárólag ebből a célból gyűjti és kívánja felhasználni a magánszemélyek magánszférájának tiszteletben tartása mellett.


A kezelt adatok köre:

Név, email cím.


Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a leiratkozásig, adatok törlésének kéréséig tart. A tényleges törlés a kéréstől számított 8 munkanap, amelynek során az oldalon tárolt összes adat kivétel nélkül törlésre kerül az Adatkezelőnél. Hírlevél leiratkozáskor minden adat (név, email cím) automatikusan törlődik. Minden hírlevél alján leiratkozási link található. A személyes adatok kezeléséről az info@y-ytong.hu címen tájékoztatást kérhetnek az érintettek.


Az adatok tárolása:

A weboldal működtetésében a IRQ Hosting Kft. (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.) működik közre tárhely szolgáltatóként.

Az Ön adatait kizárólag a
z Y-Ytong Kft. használja fel, az adatok más adatkezelő számára nem kerülnek átadásra.


Weboldalunk cookie-kat nem használ.


Az Önt megillető jogok:

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján az email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján - a jogszabályban megjelölt keretek között - :
a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)
b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)
c) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)
d) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk), ha a személyes adatokra már nincs szükség az 1. pontban megjelölt célból, (ii) ha tiltakozik az adatkezelés ellen és az adatkezelő számára nem áll fenn más jogalap az adatkezelésre, (iii) az adatkezelés jogellenesen történt.
Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
e) kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk), ha:

* Ön vitatja a személyes adatok pontosságát - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

* az adatkezelés jogellenes, Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

* már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

* Ön tiltakozott az adatkezelés ellen - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben;

f), kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);
g) tiltakozhat az adatkezelés ellen, amelyet követően az Adatkezelő az 1. pontban meghatározott célból adatait csak akkor kezelheti, ha az adatkezelő kényszerítő erejű jogos indoknak kíván megfelelni (21. cikk (1);
h) tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel szemben peres eljárást indítani az adatkezelő tevékenységi helye szerinti bíróságon.

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségen válaszolunk. / Győr, 2018. május 25.

« vissza | ^ fel

» YTONG ..... Nálunk olcsóbb! Érdekli?
» MULTIPOR - belső oldali hőszigetés
» YTONG ÁRAK ..... YTONG AKCIÓ
» Silka mészhomok tégla AKCIÓ
» YTONG Szakmai Nap / beszámoló
» YTONG a belsőépítészetben
» a könnyű YTONG árak ....
» Falazás zimankóban?
» YTONG Rendszerrel - nincs penész!
» Kell-e az YTONG-ot hőszigetelni?
» Összes aktualitás...

YTONG és Silka termékek, Xella építőipari anyagok

» YTONG építőanyag márkakereskedés...
» SILKA mészhomok tégla forgalmazás...
» YTONG és Silka szerszámok...

Tájékoztatók, műszaki leírások, tippek

» YTONG Kész Házak...  [típustervek]
» Építkezőknek...  [tanácsok, javaslatok]
» Tervezőknek...  [segédletek, leírások]
» Kivitelezőknek...  [útmutatók, tippek]
» Tudástár...  [hasznos információk]
» Építő-Apró...  [apróhirdetések]
» Y-YTONG Szakmai Hírlevél...  [cikkek]

YTONG Márkakereskedés - Győr, elérhetőségek

» Magunkról  [bemutatkozunk]
» Referenciák...  [fotógaléria]
» Partnereink...  [tervezők, kivitelezők]
» Kapcsolat...  [elérhetőségek, térkép]